Hướng Dẫn Tân Thủ Thiên Long Z Tin tức thiên long bát bộ

Tải Game

Hướng Dẫn Tân Thủ Thiên Long Z

2020-07-18

Hướng Dẫn Tân Thủ

Khởi Động Game Sẽ được cấp 10

Nhận Set Tân Thủ Được Ép Full Ngọc Cấp 3 NPC Tân Nhân TLZ

Tiến hành vào phái rồi Train Cấp

 • Lv 10 - 25: Đôn Hoàng 
   
  Lạc Dương → Đôn Hoàng
   
   Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng.
 • Lv 25 - 40 - 50: Ma Nhai Động – Yến Vương Cổ Mộ
  Ma Nhai Động: Lạc Dương → Nhạn Nam → Ma Nhai Động.
   
  Yến Vương Cổ Mộ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Nhạn Bắc → Yến Vương Cổ Mộ.
   
   
 • Lv 5x - 9x: Tần Hoàng Địa Cung , 1, 2, 3. Kiếm Các - Tần Hoàng địa cung.
   
  Yến Vương Cổ Mộ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Nhạn Bắc → Yến Vương Cổ Mộ.
   
   
 • Lv 9x - 119: Hỏa Diệm Sơn, Đại Uyển, Hạn Huyết Lĩnh, Cao Xương, Cao Xương Mê Cung, Tháp Lý Mộc, Tháp Lý Mộc Mã Can, Tuyết Lang Hồ.
  Hỏa Diệm Sơn: Lâu Lan → Cao Xương → Hỏa Diệm Sơn, Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn, Lạc Dương → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn.
   
  Đại Uyển: Lâu Lan → Đại Uyển.
   
  Hạn Huyết Lĩnh: Lâu Lan → Đại Uyển → Hạn Huyết Lĩnh.
   
  Cao Xương: Lâu Lan → Cao Xương.
   
  Cao Xương Mê Cung: Lâu Lan → Cao Xương → Cao Xương Mê Cung.
   
  Tháp Lý Mộc Mã Can: Lâu Lan → Tháp Lý Mộc → Tháp Lý Mộc Mã Can.
   
  Tuyết Lang Hồ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Thảo Nguyên → Trường Bạch Sơn → Tuyết Lang Hồ.
   
  ****Lưu ý: Trong quá trình luyện cấp, các bằng hữu nhớ dùng vật phẩm x2.5 lần kinh nghiệm để hỗ trợ luyện cấp dễ dàng hơn nhé!
   
  Chúc các bằng hữu luôn có những giây phút thư giản bên Thiên Long Z!
 • - Hướng Dẫn Nhận GIFTCODE
 • - DROP SERVER

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ